روغن انتقال حرارت برای استفاده در سیستمهایی که نیاز به انتقال حرارت وجود دارد تهیه شده اند.این روغن ها ضریب هدایت گرمایی بالایی دارند و در زمان کار ، افزایش ویسکوزیته یا گرانروی نباید داشته باشند. لیست روغن های انتقال حرارت به شرح زیر میباشد : روغن ایرانول HT         ...